KET (for Schools)

KET Cambridge English Key

Zkouška na jazykové úrovni A2 pro všechny, kteří se začali učit anglicky teprve nedávno a umí angličtinu používat v omezeném rozsahu v každodenních situacích. Varianta zkoušky KET for schools je svým formátem stejná jako zkouška KET, obsahem je přizpůsobena dětem a mládeži ve věku 12-17 let.

Zkouška Písemná část Ústní část Termín registrace Poplatek za zkoušku Místo konání zkoušky Výsledky Certifikáty Objednat
KET for schools 18.5.2019 18.5.2019 do 10.4.2018 2 500 Kč ZŠ Odstrčilova Ostrava 17.6.-28.6.2019 05.07.2019 Objednat
KET 15.6.2019 7.6. – 16.6.2019 08.05.2019 2 500 Kč Cloverleaf Ostrava 12.7.2019 1.8.2019 Objednat
*CB=computer-based zkouška (písemná část zkoušky se skládá na počítači)

Cambridge English: Key (KET)

 

Zkouška KET ověřuje znalost angličtiny na úrovni A2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Jestliže jste se začali učit anglicky teprve nedávno a dokážete ji používat v každodenních situacích v omezeném rozsahu, je zkouška KET právě pro Vás.

Proč KET?

 • Zkouška KET testuje praktickou znalost angličtiny na základní úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti – čtení, poslech, psaný a ústní projev. Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Tyto znalosti jsou ověřovány na materiálech, vycházejících z každodenních situací.
 • KET Vám pomůže ohodnotit Vaše pokroky ve výuce angličtiny. Když složíte zkoušku KET, seznámíte se s formátem zkoušek Cambridge, což Vám v budoucnu pomůže při skládání zkoušek i na vyšších úrovních pokročilosti (např. PET nebo FCE).
 • Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky dosažené v jednotlivých částech zkoušky. Pokud zkoušku složíte, dostanete certifikát Cambridge English Language Assessment, který platí celý život.

Pro koho je KET?

 • KET je určen těm, kdo používají angličtinu na základní úrovni
 • KET je určen pro mládež i pro dospělé

Z jakých částí se skládá zkouška KET?

Zkouška KET se skládá ze tří částí (tzv. Papers):
 • Čtení a psaní (Reading and Writing)
 • Poslech (Listening)
 • Mluvený projev (Speaking)

Paper 1: Reading and Writing

V této části zkoušky se hodnotí schopnost číst a rozumět textům ze zdrojů jako jsou informační cedule, brožury, noviny nebo časopisy. Kandidát měl by být schopný porozumět hlavnímu smyslu textu a poradit si s neznámými slovy a gramatickými strukturami.
Kandidát má doplnit mezery v jednoduchých textech, vyplňuje formuláře a píše jednoduchý text o délce 20-25 slov. 1 hodina 10 minut

Paper 2: Listening

V této části zkoušky je hodnoceno porozumění hlavní myšlence nahraných materiálů, jako jsou např. inzeráty, monology. Všechny výpovědi jsou nahrány v mírném tempu. 30 minut

Paper 3: Speaking

V této části zkoušky se hodnotí schopnost používání angličtiny v interakci se zkoušejícím a druhým kandidátem (ústní část kandidáti většinou skládají ve dvojicích). Každý z kandidátů by měl být schopen klást jednoduché otázky týkající se jeho života a odpovědět na ně, vyjádřit, co má a nemá rád atd. 8-10 minut

Jaké hodnocení mohu získat?

Kandidáti obdrží standardizované hodnocení celé zkoušky v podobě počtu bodů získaných z maximálního pevně stanoveného počtu 100 bodů. Pro každý stupeň hodnocení KET je pevně stanovený potřebný počet bodů:
 • Pass with Merit (První stupeň) = 85-100
 • Pass (Druhý stupeň) = 70-84
 • Council of Europe level A1 (Úroveň Rady Evropy A1) = 45-69
 • Fail (Neúspěšný) = 0-44
Minimální výsledek pro úspěšné složení zkoušky je 70 bodů. Kandidáti, kteří dosáhnou 45-69 bodů, obdrží certifikáty úrovně A1.

Více informací o zkoušce KET