CAE Cambridge English Advanced

CAE Cambridge English Advanced

Zkouška CAE na jazykové úrovni C1 je určena zájemcům, jejichž znalost angličtiny umožňuje její výborné využití ve většině pracovních i společenských situací a dále i na vysoké škole.

 

Cambridge English: Advanced

Zkouška Písemná část Ústní část Termín registrace Poplatek za zkoušku Místo konání zkoušky Výsledky Certifikáty Objednat
CAE 12.6.2019 7.6. – 16.6.2019 08.05.2019 4 400 Kč Cloverleaf Ostrava 10.7.2019 30.7.2019 Objednat
CAE CB* 15.6.2019 7.6. – 16.6.2019 27.05.2019 4 400 Kč Cloverleaf Ostrava 28.6. – 5.7. 2019 15.7.2019 Objednat
CAE CB* 10.08.2019 02.-11.08.2019 19.07.2019 4 400 Kč Cloverleaf Ostrava 23.08-02.09.2019 10.09.2019 Objednat
*CB=computer-based zkouška (písemná část zkoušky se skládá na počítači)

Cambridge English Advanced (CAE)

 

Jazyková zkouška Cambridge English: Advanced (CAE) ověřuje znalost angličtiny na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Pokud Vám Vaše znalost angličtiny umožňuje její výborné využití ve většině pracovních i společenských situací a dále i na vysoké škole, je zkouška CAE právě pro Vás. I když úroveň znalosti angličtiny vyžadovaná u kandidátů CAE není tak vysoká jako v případě zkoušky CPE, musí kandidáti CAE prokázat schopnost výborného využití angličtiny ve většině situací, se kterými se v životě setkávají.

Proč CAE?

 • Zkouška CAE testuje praktickou znalost angličtiny na pokročilé úrovni a ověřuje všechny čtyři jazykové dovednosti – čtení, poslech, psaný a mluvený projev. Hodnotí se také znalost gramatiky a slovní zásoby. Tyto znalosti jsou ověřovány na materiálech, vycházejících z každodenních situací.
 • Certifikát CAE je dokladem toho, že ovládáte angličtinu na úrovni postačující ke studiu na vysoké škole s angličtinou jako vyučovacím jazykem. Dokládá schopnost výborně využívat angličtinu v práci, ve které je znalost angličtiny nezbytná, např. v oblastech jako jsou obchod, medicína a různé technické obory.
 • Zkouška CAE je založena na reálných úkolech a testuje praktickou znalost angličtiny. Držitel certifikátu CAE dokáže využívat angličtinu ve velmi širokém rozsahu – může se aktivně účastnit setkání a diskuzí, dokáže jasně vyjádřit své názory, rozumí složitým textům, mimo jiné obchodní korespondenci a hlášením.
 • CAE je dobře hodnoceno mnohými zaměstnavateli a různými vzdělávacími institucemi na celém světě. Držitel certifikátu CAE má usnadněný vstup na vysoké školy s angličtinou jako vyučovacím jazykem. Snadněji také najde vysněnou práci.
 • CAE Vám pomůže ohodnotit Vaše pokroky ve výuce angličtiny. Získání certifikátu CAE Vám v budoucnosti usnadní složení prestižní zkoušky CPE.
 • Každý kandidát dostává písemnou zprávu, která ukazuje výsledky získané v jednotlivých částech zkoušky. Pokud složíte zkoušku, dostanete certifikát Cambridge Eglish Language Assessment, který platí celý život.

Pro koho je CAE?

 • CAE je určena těm, kdo používají angličtinu na pokročilé úrovni
 • CAE je určena pro mládež i pro dospělé

Z jakých částí se skládá zkouška CAE?

Zkouška CAE se skládá ze čtyř částí (tzv. Papers):

 • Čtení a Využití jazykových struktur (Reading and Use of English)
 • Psaní (Writing)
 • Poslech (Listening)
 • Mluvený projev (Speaking)

Paper 1: Reading and Use of English

V této části zkoušky se ověřuje schopnost číst a porozumět textům různého typu např. z novin a časopisů. Kandidáti by měli prokázat, že rozumí podrobnostem i obecnému smyslu zkušebních textů a umí si domyslet i významy, které nejsou vyjádřeny bezprostředně. Testuje se také schopnost využití angličtiny, např. při výběru vhodného slova z nabídnutých možností, doplňování chybějících slov a slovních spojení do textu, převádění slovních druhů v textu, přeformulování vět a vyjádření. Úkoly v této části zkoušky mají formu výběru jedné z několika nabídnutých odpovědí, doplňování mezer v textu, sestavování částí textů, doplňování chybějících slov a slovních spojení do textu, převádění slovních druhů v textu, přeformulování vět a vyjádření.
Délka: 1 hodina 30 minut
Hodnocení: 40% výsledné známky

Paper 2: Writing

V této části zkoušky je nutné napsat dva texty, oba v délce 220-260 slov.
Téma první práce je povinné pro všechny kandidáty a je ve formě eseje. Téma druhé práce si mohou kandidáti vybrat z několika možností, např. email/dopis, zprávu z nějaké události, nabídku/návrh či recenzi na dané téma.
Délka: 1 hodina 30 minut
Hodnocení: 20% výsledné známky

Paper 3: Listening

V této části zkoušky se ověřuje schopnost porozumění mluvenému jazyku v různých situacích. Nahrávky jsou různého typu, např. rozhovory, přednášky, diskuse, interview, rozhlasové pořady nebo zprávy. V nahrávkách se objevují různé přízvuky. Hodnotí se schopnost zachytit podrobné informace a porozumět obecnému smyslu vyslechnutých úryvků, odhadnout postoje a názory, které projevují postavy z nahrávek. Úkoly v této části zkoušky mají formu výběru jedné z několika nabídnutých odpovědí, přiřazování nebo doplňování vynechaných míst v textu.
Délka: 40 minut
Hodnocení: 20% výsledné známky

Paper 4: Speaking

Této části zkoušky se účastní dva zkoušející a dva zkoušení. Jeden zkoušející klade otázky zkoušeným, druhý jen poslouchá a hodnotí.  První fáze je rozhovor se zkoušejícím na témata blízká kandidátovi, jako jsou např. rodina, denní režim, trávení volného času apod. Ve druhé části dostane každý zkoušený tři ilustrace, které asi 1 minutu popisuje a porovnává. Po výpovědi každého zkoušeného je druhý kandidát požádán o krátkou odpověď na otázku spojenou s popisovaným tématem. Třetí fáze je úloha, kterou řeší spolu oba zkoušení na základě krátkých poznámek a ústních pokynů, které obdrží od zkoušejícího. V poslední fázi hovoří kandidáti se zkoušejícím na témata, o kterých se mluvilo ve třetí fázi.
Délka: 15 minut
Hodnocení: 20% výsledné známky

Jaké hodnocení mohu získat?

Nejsnadnější a nejrychlejší cesta, jak se dozvědět své výsledky, vede přes webovou stránku Results online. Vaše výsledky zde budou zveřejněny ihned, jakmile budou k dispozici. K přístupu budete potřebovat znát své Candidate ID Number a Candidate Secret Number, které naleznete na svém Confimation of Entry – .pdf dokument, který Vám přišel emailem před zkouškou a obsahoval mimo jiné i časový rozpis zkoušky.

Po přihlášení si budete moci stáhnout svůj Statement of Results – dokument, který obsahuje následující informace:

 • skóre ze všech dílčích částí zkoušky (reading, writing, listening, speaking a use of English
 • celkové skóre z celé zkoušky
 • výslednou známku (A, B, C, nebo jazykovou úroveň B2)
 • jazykovou úroveň podle Evropského referenčního rámce pro jazyky (CEFR)

V případě, že svému Statement of Results nerozumíte, stáhněte si jeho vysvětlení zde.

Od ledna 2015 jsou výsledky zkoušky podávány prostřednictvím Cambridge English Scale. Pro více informací o Cambridge English Scale si stáhnětě informační leták.

U zkoušky Cambridge English: Advanced (CAE) můžete dosáhnou následujících výsledků:

 

Cambridge English Scale Score Grade/CEFR CEFR level
200–210 Grade A C2
193–199 Grade B C1
180–192 Grade C C1
160–179 Level B2 B2

Zkouška je určena pro kandidáty s jazykovou úrovní C1, nicméně zohledňuje i hodnocení lepší (jazykovou úroveň C2) nebo horší (jazykovou úroveň B2). Certifikát je vydáván pouze kandidátům s celkovým skóre vyšším než 160.

Vztah mezi výslednými známkami a Cambridge English Scale je znázorněn níže:

CAE Scale.jpg

Další informace týkající se výsledků zkoušky zde.

Více informací o zkoušce CAE na webové stránce Cambridge English.

Materiály zdarma ke stažení.